Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ko je Tender Biro


Ko je Tender BiroKo je Tender Biro

Ponuda Usluga

 1. Informacija za klijenta sa ugovorom, o odgovarajućem raspisanom tenderu samo nekoliko minuta od objavljivanja tendera

 2. Proučavanje i tumačenje tenderske dokumentacije naručioca

 3. Izrada i dostava detaljnog uputstva za pripremu dokumentacije koju priprema ponuđač

 4. Priprema pojedinih delova konkursne dokumentacije, po zahtevu klijenta

 5. Mogućnost pribavljanja obaveznih zakonskih dokumenata od Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije (potvrda o registraciji, potvrda da protiv ponuđača u poslednje 2 godine nije doneta sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, bonitet NBS, potvrda o likvidnosti...)

 6. Učešće u izradi i kreiranju obrazca ponude (cene, plaćanje, isporuka, garancije) zajedno sa klijentom, ukoliko postoji interes klijenta za tu opciju

 7. Završna kontrola ispravnosti neposredno pre predavanja pripremljene dokumentacije od strane klijenta sa ocenom ispravnosti iste

 8. Prisustvo i aktivno učešće TENDER BIROA u postupku otvaranja ponuda (sa pismenim ovlašćenjem klijenta). To podrazumeva otklanjanje grešaka na račun klijenta u postupku otvaranja, reagovanje na nezakonito otvaranje, unošenje primedbi u Zapisnik o otvaranju, pregled dokumentacije konkurencije koliko to Zakon u fazi otvaranja ponuda dozvoljava
 9. Tumačenje i analiza sa predlogom daljih koraka dobijene ODLUKE o izboru najpovoljnije ponude

 10. Detaljan pregled dokumentacije konkurencije nakon dobijene ODLUKE o izboru najpovoljnije ponude i utvrđivanje elemenata koji nisu u skladu sa Zakonom

 11. Argumentovan predlog klijentu za ulaganje Zahteva za zaštitu prava (Žalba)

 12. Kompletno vođenje postupka zaštite prava (Žalba) klijenta pred Republičkom komisijom. Krajnji ishod može biti poništenje tendera ili ponovno razmatranje ponude klijenta

 13. Komunikacija TENDER BIROA sa naručiocem u zakonski dozvoljenim okvirima

 14. Učešće i pomoć u postupku ugovaranja i realizaciji ugovora, u slučaju da ga klijent uz pomoć TENDER BIROA dobije

 15. Mogućnost angažovanja malih i srednjih preduzeća kao i preduzetnika, na tenderima velikih vrednosti u svojstvu podizvođača

 16. Izrada tenderske dokumentacije za male naručioce koji neposeduju kadrovske i druge mogućnosti da samostalno sprovedu postupak javne nabavke

 17. Konsultantske usluge, saveti, razjašnjenja, predlozi za ponuđače i naručioce, a sve u vezi sprovođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pratećim podzakonskim aktima (Pravilnici)

 18. Konsultantske usluge vezane za izmene i dopune postojećeg Zakona o javnim nabavkama (objavljivanje konkursne dokumentacije, objavljivanje plana nabavki naručioca, objavljivanje javnih poziva i za javne nabavke male vrednosti, pojednostavljenje dokumentacije......)